وضعیت آمار ماشین ها و ادوات موجود در بخش کشاورزی و شاخص ها درجه وضریب مکانیزاسیون تا پایان سال 97    

وضعیت آمار ماشین ها و ادوات موجود در بخش کشاورزی و شاخص ها ، درجه و ضریب مکانیزاسیون تا پایان سال 1397